Recent Posts

O cei e bolei au

O cei e bolei au’
O cei e bolei au
Me qalova na ua ni tokalau
Oi lei na oi aue

O Venina sa cawiri
O Venina sa cawiri
Sa cawiri ena one two three -repea

Na wai tasere tasere
O na wai ni dovu na malasese
Na wai tasere tasere
Na wai tasere tasere
O na wai ni dovu na malasese

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>