Recent Posts

Mudre lei ni cagi

MUDRE LEI NI CAGI
ENA VEI – SENIKAU
DAU VOTU MAI VEI AU – NA MATAMU
DAU VOTU MAI VEI AU – NA MATAMU

VUSO LEI NI UA
ENA DELA – NI CAKAU
DAU VOTU MAI VEI AU – NA MATAMU
DAU VOTU MAI VEI AU – NA MATAMU

KABU NI A SOLEGA
NA BATINI – WAI MALUMU
DAU VOTU MAI VEI AU – NA MATAMU
DAU VOTU MAI VEI AU – NA MATAMU

VAKA BETENA – NA NOMU YALI (SOLO-UUU)
AU MAI TAGI LO – LEI ADI (SOLO-UUU)
DAU VOTU MAI VEI AU – NA MATAMU (ALL)
DAU VOTU MAI VEI AU – NA MATAMU (ALL)

MAI UTOQU – MAREQETI (SOLO-UUU)
DAU TAGI – IKO ADI (SOLO-UUU)
DAU VOTU MAI VEI AU – NA MATAMU (ALL)
DAU VOTU MAI VEI AU – NA MATAMU (ALL)

VUSO – LEI – NI UA (ALL VOICES)
ENA DELA – NI CAKAU
DAU VOTU MAI VEI AU – NA MATAMU
DAU VOTU MAI VEI AU – NA MATAMU

DAU VOTU – MAI VEI AU – NA MATAMU

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>